Bilbao Basketen Akziodunen Batzar Orokorraren deialdia

CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI S.A.D. enpresaren Administrazio Kontseiluak, bere estatutu sozialen 14. artikuluan xedatutakoa betez, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 173.1 artikuluarekin bat etorriz, aho batez erabaki du Ordinista Hotela 2021eko azaroaren 22an egingo den ohiz kanpoko batzarrean deitzea.

GAI-ZERRENDA

Lehenengoa. – Kontseilarien izendapena: Oscar Zabala Herrero jauna kontseilari berrautatzea.

Bigarrena. – Administrazio Kontseiluak klubaren egungo egoerari buruzko informazioa ematea.

Hirugarrena. – 2021eko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

Laugarrena. – 2021eko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagokion gizarte-kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

Bosgarrena.- 2021/2022 denboraldirako urteko aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.

Seigarrena. – Hartutako erabakiak formalizatzeko eta betearazteko ahalmenak eskuordetzea.

Informazio-eskubidea: HSLren 272.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, edozein akziodunek berehala eta doan eskuratu ahal izango ditu Sozietatearengandik Batzarraren onespenaren mende jarriko diren agiriak. Era berean, HSLren 197. artikuluaren arabera, Batzar Orokorra egin aurreko zazpigarren egunera arte, akziodunek beharrezko informazio edo argibideak eskatu ahal izango dizkiete administratzaileei, gai-zerrendan jasotako gaiei buruz, edo idatziz egin ahal izango dituzte egokitzat jotzen dituzten galderak.

Deialdiaren osagarria: gutxienez kapital sozialaren ehuneko bost ordezkatzen duten akziodunek eskatu ahal izango dute Akziodunen Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorraren deialdi honen osagarri bat argitaratzeko, gai-zerrendako puntu bat edo gehiago barne. Eskubide horretaz baliatzeko, jakinarazpen fede-emailea egin beharko da, sozietateak Bilbon (Bizkaia) duen helbidean (Kale Nagusia 80, behea), deialdi hau argitaratu eta hurrengo bost egunen barruan.

Notario-akta: Administrazio Kontseiluak erabaki du notarioa bertaratzeko eskatzea, Batzarrera joan dadin eta dagokion akta egin dezan, HSLren 203. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

COVID-19ak osasun publikorako eragindako egungo arrisku-egoerari buruzko informazio gehigarria: baldin eta Batzarra egiteko aurreikusitako egunetan – 2021eko abenduaren 27an, 18.00etan lehen deialdian, eta 2021eko abenduaren 28an ordu bereko bigarren deialdian –, administrazio edo osasun agintariek emandako edozein neurri indarrean badago, baldin eta Batzar Nagusia egitea galaraz badezakete eta, horren ondoren, akziodunen Administrazio Orokorrerako eta/edo behar diren neurriak hartzeko. Horrelakorik gertatuz gero, akziodunen eskura jarriko da dagokion informazioa klubaren webgunean: www.bilbaobasket.biz. Horrez gain, jakinarazten da deialdi honen egunean eta Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuaren 2021eko urriaren 6ko Aginduarekin bat etorriz, 5.000 lagunetik beherako edukiera duten esparruetan ez dagoela gaur egun edukiera-mugarik indarrean. Horrez gain, eta aipatutako Aginduan eta 13/2021 Errege Lege Dekretuaren lehenengo artikuluak aldatutako 2/2021 Legean aurreikusitakoarekin bat etorriz, gogorarazten dizuegu beharrezkoa izango dela une oro maskara erabiltzea, eta beharrezkoa izango dela, halaber, esparruan ezartzen diren higiene- eta prebentzio-neurriak betetzea.

Akziodunen erosotasun handiagorako, eta aurreko deialdietan parte hartu zuten akziodunen kopurua oinarri hartuta, Batzar Orokorra lehenengo deialdian egingo dela jakinarazten dizuegu. Bilera 2021eko abenduaren 27an izango da, 18: 00etan, Gran Bilbao Hotelean (Indalecio Prieto kalea 1, 48004, Bilbo, Bizkaia), eta hori guztia eratze-quorumen erregimenarekin bat etorriz egingo da, hurrenez hurren, 19C, 17 eta SC artikuluetan aurreikusitakoekin.

Bilbao, 2021eko azaroaren 26a. Sailburua ez den idazkaria, Martín Echévarri Madrigal.

ERANTSITAKO INFORMAZIOA

Bilbao Basket Urteko Kontuak + 2021.09.30eko auditoria-txostena

Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorraren Deialdia Club Deportivo Basket Bilbao Berri S.A.D